Wdrażanie GMP/GHP/HACCP

Firma GASTRO zajmuje się kompleksowym wdrażaniem systemu GMP/ GHP/ HACCP.

Oferujemy:

 • Kompleksowe wdrożenie systemu HACCP
 • Wdrożenie zasad Dobrych Praktyk Higienicznych – GHP
 • Wdrożenie zasad Dobrych Praktyk Produkcyjnych - GMP
 • Szkolenie pracowników
 • PN-EN ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego (HACCP)

 

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku - "O warunkach zdrowotnych żywności żywienia", Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • prowadzone przez nas szkolenia dotyczące Zasad GMP pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, itp.)
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami
 • zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy

 

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

System ten obejmuje: założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń i postępowań prawnych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • zmniejszenie poziomu reklamacji
 • poprawa wizerunku firmy
 • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klienta

 

HACCP System Zapewniania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
(Hazard Analysis and Critical Control Point).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności (Dz. U. Nr 63, poz. 634 ze zmianą z 30 października 2003 r. Dz. U. 208 poz. 2020) stanowi system HACCP obligatoryjnym we wszystkich zakładach produkcji i przetwórstwa żywności w Polsce niezależnie od wielkości.

To podstawowe narzędzie, na którym opiera się międzynarodowe prawodawstwo i opracowywanie praktyk właściwego postępowania we wszystkich sektorach branży spożywczej. System HACCP stanowi również kluczowy składnik wielu standardów certyfikacji zgodności i jest uznawany jako główny czynnik regulacji międzynarodowego handlu produktami spożywczymi.

Przestrzeganie założeń standardu HACCP dotyczy firm działających we wszystkich sektorach branży spożywczej między innymi pierwotnych i wtórnych producentów, przetwórców i dostawców żywności, które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

HACCP jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji, a także pozwala na zapobieganie wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.

HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

 

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 • Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych
 • Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
 • Identyfikacja limitów krytycznych
 • Ustalenie systemu monitorowania CCP
 • Określenie działań korygujących
 • Ustalenie procedur zapisów
 • Ustalenie procedur weryfikacji systemu.

 

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • spełnienie wymagań ustawowych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów jakości w produkcji
 • podniesienie wiarygodności firmy tak u konsumentów jak i u konkurencji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzkich pomyłek, np. zakażenia produktu
 • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa (program HACCP pozwala wydajniej planować linie technologiczne)
 • możliwość eksportu na wspólny rynek UE i USA
 • integracja załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • powtarzalność jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa -urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis ...
 • nowy system dokumentacji - bardziej przejrzysty
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami.

Dział handlowy

  601 060 169

  605 328 899

  691 410 752

  697 410 752

Serwis

  691 410 753

  691 410 755

Copyright© 2018 Gastro Iwona Grudzień